Danmarks Jægerforbund

Kreds 3, Midt - Østjylland​

Se vores udvalg »

Rekylen

Læs vores medlemsblad

Læs rekylen »

Aktiviteter og klubaftener i Stilling ​Jagtforening

Generalforsamling 2019 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 17. oktober 2019)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye er ikke på valg i 2019)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Sanne Rye og Lars Nielsen)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen og Benjamin Asmussen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant)

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 17. oktober 2019)

13. Eventuelt​​

Referat:

Ad. 1.Valg af dirigent

Kaj bød velkommen til generalforsamlingen i 2019.

Arnold Hansen blev foreslået og valgt.

Arnold konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad.2. Formandens beretning

Der er nu 320 medlemmer i foreningen mod 322 sidste år, der er i oktober kommet 2 nye til så vi holder

status quo. Vi skal stadig prøve at fastholde de medlemmer vi har og tiltrække nogle nye, så vi har et

godt grundlag at drive foreningen på.

Aktiviteter i det forgangne år:

18. november 2018 - Vildtbanko, 6. december - Gløgg og hornmusik, 10. januar 2019 - Køb og salg, 7. februar – besøg hos Østjysk Våbenhandel, 7. marts - Trofæaften, 11. april. Jan B Jacobsen vildtaften, 16. maj – bukkemorgenkaffe, 5. juni - Familiedag, 10. august - ​Skydning hos Anders, 5. september - Thomas Omalley om gæs, 3. oktober - ​Mad og vildt med tartelet tema.

Vi har i det forgangne år haft lidt problemer med Jægerhuset. Huset sætter sig i hjørnet ved toilettet. Efter familiedagen gravede Kaj, Kristian og Verner op ved huset for at se hvordan det så ud.

Trækonstruktionen er i orden og er ikke sunket. Det kan være fundamentet som har sat sig, sidst i juni mødtes Kristian og Verner og rettede karm og dør op, så ser vi vinteren over om det sætter sig yderligere eller det er ok nu.

Vi har i august og september haft Jægerforbundets Hundeinstruktøruddannelse i foreningen i 2 hele weekender, det gav foreningen en stor indtægt, men også en del arbejde til Arnold,

Sanne og jeg med at passe dem op, og Anders med at forsyne dem med frokost.

Ræve-mårhunde kompleks?

DJ vil gerne lave et træningskompleks/center til træning af gravsøgende hunde med kunstig ræv. Der skal være mulighed for at der kan trænes på mange tidspunkter, DJ vil vejlede men vil ikke være med til etableringsudgifter eller drift.

Der må tages betaling for træning og kræves medlemskab af jagtforeningen.

Hvordan med mandskab til drift og trænere?​DJ stiller med træner i opstart (3-4 mdr.) indtil oplæring af egne instruktører, men der skal være nogen til at passe det.

Anders vil gerne stå for det praktiske sammen med Ole.

Økonomien skal komme som sponsorer og tilskud, vores egen kasse skal ikke selv betale for det. Anlægsudgiften vil beløbe sig til ca. 50.000 kroner.

Der undersøges videre om mulighed for finansiering, trænere, hjælpere og brugere. Herefter tager bestyrelsen stilling til om vi vil etablere træningscenteret. Formandens mening er, at det ligger udenfor hvad vi som jagtforening skal beskæftige os med. Henrik Hove som for Jægerforbundet er primus motor i projektet er stoppet ved forbundet og vi kender ikke hans afløser endnu.

Der har været forespørgsel om ekstern hundetræning. ​Bestyrelsens holdning er at deltagere skal være medlem af foreningen, enten ekstraordinær (forudsætter medlemskab i DJ) eller evt. støttemedlem u. jagttegn. Prisen er henholdsvis 228 kr. og 281 kr. i 2020.

Al udlejning af hus og areal sker efter aftale med formanden.

.

Nyt fra Jægerrådet; der er ikke så meget aktivitet, det kniber for tiden for Daniel og han stopper til årsmødet i januar, vi skal overveje om vi har en kandidat til posten, der er årsmøde den 14. januar 2020.

Statsskovjagterne, der er 3 pladser i indeværende jagtsæson, Dirk og Lars Nielsen har vundet en plads, der er ingen forklaring på hvorfor der ikke er flere pladser udover at der ikke afholdes så mange jagter, evt. pga. udlejning af statsskovene og mandskabsmangel.

Afslutningsvis fortalte Kaj, at han har været formand i 11 år og forventer at stoppe i 2020 efter 12 år på posten, så inden næste generalforsamling skal vi forsøge at finde en ny formand som vil føre foreningen videre mod nye og større mål, hvis det er det medlemmerne ønsker, for uden medlemmerne ingen Stilling Jagtforening

Der var et enkelt spørgsmål: har bestyrelsen en kandidat til formandsposten. Kaj svarende at det har vi ikke, det skal vi finde i det kommende år.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Udvalgenes beretning

Aktivitetsudvalg, Kaj: Beretningen er aflagt som en del af formandens beretning.

Bladudvalg, Kaj: Sanne og Kaj udgør redaktionen, der mangler stof og det bliver dyrere og dyrere at lave det til trykning og porto. Så længe der er ønske om at bladet laves, fortsættes det. Der blev lavet en håndsoprækning og den viste klart at man ønsker at bladet fortsat laves, der var 11 for, 3 kan undvære det. Input søges.

Riffeludvalg, Gert: De sædvanlige skydninger, hjortebane, indskydning og bukkepokal. Den trofaste gamle garde møder op og tager nogle nye med, der er stadigplads til flere.

Skydningen i Skibby tiltrækker nye også fra andre foreninger.

I næste sæson er planlagt hjortebane den 21. marts, skydning i Nr. Snede den 18. april og 9. maj + 4 i Skibby, her er datoer ikke fastlagt endnu.

Jagtudvalg, Kaj: Der er godt gang i sæsonen og der var bukkejagt i sommer. Der er ikke så mange med, slet ikke fra Stilling. Der er plads til dem der gerne vil med. Der skydes ikke så meget vildt, lidt ænder, harer og rådyr. Der rådes over et meget afvekslende terræn og der har været pænt med hunde.

Der er indkøbt en jagtpram til udlægning af ænder. Båden bruges ikke til jagterne, men kan lejes af foreningerne medlemmer. Der er endnu ikke aftalt om det er muligt at leje prammen. Jagtaftalen udløber 31.1.2020, efter 5 år. I løbet af foråret skal der forhandles med kommunen og forlængelse, udvidelse af arealer m.v.

Der forventes ikke problemer med forlængelsen, men det skal behandles i byrådet og der kan gå politik i det. Kaj og den nye jægerrådsformand forventes at skulle forhandle aftalen.

Kommunen har tidligere holdt rågereguleringen og jagtaftalen særskilt, men der er sket en vis sammenblanding fra kommunens side.

Jagthornsudvalg, Kaj: de er 9 deltagere (8,5) Kristian er der kun halvdelen af tiden pga. job. De vil gerne have nogle nye med. Gruppen har deltaget i duelighedsprøven i Silkeborg.

Ungdomsudvalg, Kristian: ingen fra udvalget fremmødt. Der har formanden bekendt ikke været nogle arrangementer i året der er gået. Arnold har ikke mærket ønsker fra jagttegnseleverne om aktiviteter.

Hundeudvalg, Preben: der var ikke så mange til dressurtræning, og der var ikke ret mange som mødte til afslutningen, men det var en god aften. Gave til alle der har hjulpet. Der var igen afholdt hundeintro, hvor man forsøger at klæde kommende hundeejere på, valg af hund, tid til træning, passer i familien, hvad skal den bruges til. Der kommer ikke så mange.

Dysten med Harlev var på hjemmebane og vi vandt begge klasser.

Sommertræning, Kaj og Anders stod for det. Der var rimelig mange også fra andre foreninger.

Apporteringstræning, svingende antal, 15 deltagere i afslutningen og Kaj vandt apportering på tid.

Lige afholdt evaluering/planlægning af forgangne og kommende sæson.

Flugtskydningsudvalg, Susanne: Der er afholdt 3 skydninger med jagttegnselever hos hos Anders samt skydningen i august. Vejret var rigtig dårligt før skydningen og under oprydningen og pølserne, men da vi kom i gang en halv time for sent, var vejret fint.

Der blev spurgt til mulighed for unge uden jagttegn kan deltage i skydningen hos Anders. Det må ske efter aftale, da det kræver en instruktør og nogle gange er der kun den instruktør som står for skydningen.

Jagttegnsudvalg, Arnold:Der var tilmeldt 12 elever i vinter. Der var ingen gengangere fra sidste vinter.

De 11 elever var stabile, og der var et godt fremmøde.

En af eleverne i moden alder havde gyldigt jagttegn, og skulle derfor ikke tilmeldes jagtprøven. Han fulgte undervisningen for at holde sig a jour med alt det nye, der er kommet til.

Fordelingen af elever var: 3 kvinder, to unge på 15, og den ældste i 60´erne.

Som vidt Arnold har fået at vide, har 10 elever jagttegn, eller mulighed for at indløse det. En opnåede ikke våbenkursusbevis.

Der var ingen spørgsmål ved jagtprøven som gav anledning til uro. Som ventet var der flere spørgsmål omkring hjortevildt. Spørgsmål om hvad ordet forlægning betyder. Om transport af vildt, udtagning af indvolde, eller udskæring i mindre stykker. Det gav ikke forkerte svar ved vores elever.

Undervisningen i vinter voldte, som sædvanlig ikke problemer. Alt forløb planmæssigt og uden problemer. Stor tak til Susanne, Kaj og Anders for deres hjælp ved skydningerne.

De indledende skridt til det kommende jagttegnshold er taget. Den første elev er tilmeldt.

Der ligger flyers fremme, som I er velkommen til at tage, og gerne må lægge frem rundt omkring.

Alle udvalgsberetninger blev godkendt.

Ad. 4. Regnskab

Susanne Rye gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på 16.103,04 kr. Overskuddet skyldes primært indtægt fra DJ´s afholdelse af 2 kursusweekender for hundeinstruktører, indtægt fra jagttegnselever, modsvaret på tab på bankaktier.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 17. oktober 2019)

Der er ikke indkommet forslag.

Ad. 6. Fastsættelse af kontingent

Susanne Rye foreslår uændret kontingent, der er vedtaget.

Ad. 7. Valg af formand (Kaj Rye er ikke på valg i 2019)

Punktet udgår.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Susanne Rye og Lars Nielsen)

Genvalg til både Susanne og Lars. Susanne stopper som kasserer i løbet af den kommende periode og der skal findes en anden til posten.

Uffe B. Jensen blev foreslået, men ønsker ikke at træde ind i bestyrelsen.

En eventuel udvidelse af bestyrelsen skal på dagsorden hvis det skal vedtages på generalforsamlingen.

Ad. 9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen og Benjamin Asmussen)

Benjamin var ikke tilstede men har meddelt at han stiller op til genvalg, Uffe B. Jensen ønsker ikke at stille op, Anders Sørensen og Benjamin er genvalgt.

Ad. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen​ suppleant)

Genvalg til begge.

Ad. 11. Valg af udvalg

Udvalgene supplerer sig selv ved behov.

Uffe B. Jensen træder ind i hundeudvalget.

Ad. 12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 17. oktober 2019)

Formanden begrundede tildelingen af fighterpokalen til Arnold Hansen for sit store arbejde med uddannelse af nye jægere og Arnold er altid klar med hjælp.

Ad. 13. Eventuelt​​

Der blev spurgt til hvad vi gør for at få fat i de unge ? De få unge der kommer, er i kraft af forældre m.v. Som er jægere. DJ holder en del aktiviteter for børn/unge.

Der var en del diskussion om, hvorvidt en træner kan leje hus og areal og holde hundetræning udenom foreningen.

Bestyrelsen besluttede på sit sidste møde, at vi stiller krav om at hundeførerne skal være medlemmer i foreningen, evt. som støttemedlemmer. Den pågældende træner har fået tilbudt denne løsning.

Området er offentligt og vi råder kun over et mindre område omkring huset og vores parkeringsplads og kan ikke lægge beslag på hele området.

Formanden opfordrede hundeudvalget til at opstille en kandidat til bestyrelsen, for at få mere indflydelse på beslutningerne.

Herefter nedlagde Arnold hvervet som dirigent.

Kaj takkede for udført hverv.

​Mødet slut kl. 21.20, herefter er der kaffe og franskbrød.

Referent: Susanne Rye Laursen

.

​​

Resume over sommertræningen samt apporteringsprøvene i 2019!!!!!

Sommertræningen blev ledet af Kaj Rye og Anders Sørensen.

Der var pænt med deltagere, både gamle kendinge og nye.

Nogle af vore trænere kom også og deltog med deres hunde.

Deltager antallet i apporteringstræningen​var i år noget svingende,

men vi kom da op på ca. 15 deltagerne til prøven.

Vinder af unghunde klassen​blev:

Christian Pedersen med Molly fik 20 point - Gevir

Jørgen Kjær med Sally fik 19 point

Uffe Jensen med Alba fik 5 point

Der var desværre ingen unghunde som klarede apporteringsprøven.

Vinder af åben klasse blev:

Anders Sørensen med Sussi fik 30 point - Gevir

Ole Kidmose med Hacchi fik 30 point

Kaj Rye med Morgan fik 30 point

Ved pointlighed er det den yngste hund som vinder.

Følgende bestod apporteringsprøven

Anders Sørensen med Sussi

Ole Kidmose med Hacchi

Kaj Rye med Morgan

Ingvard Pedersen med Ciggo

Niels Trolle Andersen med Gauss

Morten Jacobsen med Balder

Vores lille hjemmelavede øvelse med apportering af 7 emner på tid

blev vundet af:

Kaj Rye ​med Morgan fik 23 point – Max. Point - Pokal

Ole Kidmose med Hacchi fik 23 point – Max. point

Niels Trolle Andersen med Gauss fik 20 point.

Ved pointlighed er det den hund der bruger færrest sekunder, der vinder.

Amanda pokalen blev vundet af Kaj Rye med Morgan. Det er den bedste

hund over 7 år.

Det var til denne aften lykkedes os, at få fat i den pokal som

Christian Pedersen med sin dygtige hund Molly vandt i Harlev –Dysten.

Undskyld forsinkelsen.

Selve afslutningen, som blev holdet i strålende sommervejr, forløb uden de store gnidninger.

Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre, uden den store hjælp vi fik af dommere, hjælpere, pølsedamer og alle andre, der i sæsonen har givet en hånd med.

Alle​som har ydet en indsats fik en lille erkendtlighed.

Stor tak til alle !!!!!!!

På hundeudvalgets vegne

Preben K. Thomsen

Gløg og hornmusik torsdag den 5 december 2019 kl. 19.30 i Jægerhuset

Der serveres gløgg og æbleskiver og konkurreres på kendskab til jagtsignaler når

Stilling Jagtforenings Hornblæsere atter blæser for os. Som vanligt præmie til vinderen.

Klubaften torsdag den 9 januar 2020 kl. 19.30 i Jægerhuset

Vi holder vor årlige køb og salg aften, kombineret med nogle nye DVD film.Vi prøver,

​at få nogle gode varer, men kom med hvad i har til salg eller bytte. Kom og gør en god

​handel og få en hyggelig aften i Jægerhuset. Der vil være øl, vand, kaffe og kage.

Klubaften torsdag den 6 februar 2020 kl. 19.30 i Jægerhuset

Besøg hos Korsholm i Skjern, butikken, jagtrejser og skydearenaen.

Vi har aftalt med Korsholm Jagtrejser og Jagtafdelingen, at de vil fortælle om Jagtrejser og fremvise våben m.m. den 6. februar 2020 i tidsrummet 1900-2200.

Jeg foreslår følgende tentative program:

1900 - 1930 Velkomst og orientering om aftenens arrangement, herunder spisning af sandwich og opdeling i to hold.

1930 - 2040 Hold 1. Skydning i Skydearenaen. Hold 2. Orientering ved Jagtrejser og besøg/orientering i Våbenafdelingen.

2040 - 2150 Hold 2. Skydning i Skydearenaen. Hold 1. Orientering ved Jagtrejser og besøg/orientering i Våbenafdelingen.

2150 - 2200 Fælles afslutning og afrunding på aftenens arrangement.

Vi mødes ved Jægerhuset i Stilling hvorfra vi kører sammen senest kl. 17.30 i egne biler.

Prisen er kr. 150,00 incl. 1 sandwich og 1 øl eller vand pr deltager.

Man skal selv medbringe eller købe riffel ammunition til skydningen.

Bindende tilmelding senest den 7 jan 2020 til Kaj Rye tlf. 20136536 mail ryepeter7@gmail.com


​​Rekylen

Læs vores medlemsblad.

TAG JAGTTEGN VED STILLING JAGTFORENING 2019 - 20

1. mødedag onsdag den 4. december kl. 19,00 til 21,45.​

Introduktion og gennemgang af kurset. Undervisningsmateriale bestilles. ​

​2. mødedag onsdag den 11. december kl. 19,00 til 21,45.​

Undervisningsmateriale gennemgås. Gennemgang af haglgeværet. ​

Juleferie til onsdag den 8. januar. Herefter undervisning hver onsdag kl. 19,00 til 21,45 til og med april, hvor jagtprøverne starter.​ ​

Rolig, moden og synlig underviser, med 25 års erfaring.​

Sidste nye undervisningsmaterialer benyttes. Valgfrit til PC, App eller bog.​

Efter gennemført kursus kan eleven gå til jagtprøve.​

Efter bestået jagtprøve, kan eleven gå til haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve.

​Kursuspris kr. 1750,00 indbetales inden kursusstart på Stilling Jagtforenings konto reg.1551 konto 7177208 med oplysning om navn. ​

​Det inkluderer medlemskab af Stilling Jagtforening, under Danmarks Jægerforbund.​

Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer, patroner m.m.​

Udgifter til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve er ikke inkluderet i kursusprisen.

​Tilmelding og spørgsmål kan ske på Stilling Jagtforenings hjemmeside:

http://www.stilling-jagtforening.dk/udvalg/jagttegnsudvalget

Eller til underviseren, Arnold Hansen på mail: amh1950@gmail.com tlf. 4143 0224

Dato for Efterårsjagterne

Se nærmere under jagtudvalget.

01 sep. 2019 Andejagt

11 sep. 2019 Andejagt

15 sep. 2019 Andejagt

25 sep. 2019 Andejagt

05 okt. 2019 Ande-skov​jagt

20 okt. 2019 Andejagt

09 nov. 2019 ”Grøn” jagt

24 nov. 2019 Andejagt

07 dec. 2019 Ande-skov jagt

14 dec. 2019 Andejagt

04 jan. 2020 Skovjagt

18 jan.2020 Skovjagt m. gule ærter

Besøg os på Facebook

På vores Facebook kan du følge med i arrangementer 

og andet fra Stilling Jagtforening.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536