Jagtudvalget​

Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 20136536
E-mail: jagt@stilling-jagtforening.dk


Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91
Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg, Tlf. 60 65 80 91
Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, tlf. 23 71 99 51
E-mail: lejboel@mail.dk

Dirk  Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, Tlf. 22895091

​Hans Mortensen, Gimlevej 2, 8660  Skanderborg, tlf. 25542556

Jagtudvalget står sammen med Skanderborg Jagtforening for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. Jagtaftalen fra 2015. Vi driver andejagter ved ​Skanderborg sø ud for Dyrehaven,Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø

og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose, og Vester Mølle Skoven.

Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til Jagterne.

Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.

Vedrørende regulering af rågeunger har vi endnu ikke fået at vide, at vi skal regulere i år, men vi forventer det forløber som vanligt. Inden fremmøde kontakt Jagtudvalget eller se hjemmesiden og Jæger for nærmere oplysninger.

Der forventes regulering fra lørdag den 1. maj til tirsdag den 15. juni på følgende dage:

Søndage, tirsdage og torsdage fra kl.18.30 til 21.00

samt lørdage fra kl. 8.00 til 10.30.

Rågereguleringen foregår fortrinsvis med salonrifler cal. LR22. Som sidste år skal en bestemt ammunition anvendes iflg. krav fra kommunen: RWS Z lang 1,9g 29 gr., eller CCI Stinger 32 gr.

Ammunitionen vil blive udleveret på reguleringsdagene. ​Jagtudvalget har prøveskudt patronen som på 25 m lodret rammer som vor vanlige ammunition.

Det er ok at møde til reguleringen med riflen indskudt med standard LR22.

På få af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm.

Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer. ​Deltagerne opfordres til at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere.

Det skal indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter.

Mødested ved parkeringspladsen ved Skvæt Mølle.

Betaling 20 kr. pr. deltager pr. gang erlægges sammen med visning af gyldigt jagttegn til jagtlederen før parolen, først herefter påbegyndes reguleringen.

Aflevering og indrapportering af skudte fugle til jagtlederen sker inden paraden, først herefter er reguleringen slut.

​Bukkejagt sommeren 2021

Vi kan igen i år tilbyde bukkejagt på Skanderborg Kommunes arealer sammen med de øvrige jagtforeninger i kommunen.

Tilbuddet er til nyjægere (5år) og ungjægere (til og med 25 år) med bestået riffelprøve,

du må ikke have egen bukkejagt og ikke før have skudt buk.

Du skal have følgeskab af en fra vort jagtudvalg som kan lære om bukkejagten.

I vore tårne er der plads til 2 mand, og inden bukkejagten mødes vi og ser på terrænet. Det er gratis at deltage, men er du så heldig at skyde en buk må du af med 25 kr. pr kg til foderkassen.

Hvis du er bue jæger kan du på samme betingelser komme på bukkejagt, det er på området I Hørning.

Tilmelding til Kaj Rye på tlf. 20 13 65 36.

Vedrørende efterårsjagterne er endelig program ikke lavet og aftalt med kommunen. Vi forventer andejagter i september, ande- og skovjagter i oktober, november, december og skovjagter i januar.

Vi vil også i år fra Stilling Jagtforening foreslå, at vi får nogle rene skovjagter, hvor vi mødes til morgenkaffe, parole, frokost og parade gerne i Jægerhuset i Teglgraven, hvorfra vi vil køre ud til såterne.

For nærmere program se Rekylen i september, hjemmesiden og i Jæger.

Da vor jagtaftale med Skanderborg kommune udløb pr 31. januar 2021 og en ny aftale endnu ikke er indgået må ovenstående tages med forbehold. Følg med på hjemmesiden hvor der vil komme nyt om aftalen i løbet af foråret/sommeren.

På udvalgets vegne Kaj Rye

Jagtudvalgets forslag til parole ved foreningens fællesjagter:

  • Velkomst: Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.
  • ​Jagttegn: Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. – Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.
  • Orientering om jagtdagens forløb: Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.
  • Hvad må der skydes: Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.
  • Signalering: Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.
  • Opførsel på post og mellem såterne: Det er jagtlederens pligt at instruere om hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille) og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det god skik at lette på hatten (som tak) når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patroner er taget ud.
  • Skudafgivelse/sikkerhed: Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.
  • Etik: Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.
  • Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde.
  • Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951