Foreningsnyt​

AFLYSNING af Generalforsamling 2020 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset.

Da forsamlingsforbudet af regeringen er nedsat til 10 personer fra mandag den 26 okt.

og fire uger frem aflyses hermed generalforsamlingen den 29 okt. 2020.

Der vil senere blive indkaldt til en ny generalforsamling når corona forholdene

tillader det.

Med venlig hilsen

Kaj Rye

Formand Stilling Jagtforening

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. oktober 2020)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye ønsker ikke genvalg. Ny formand skal vælges)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Kristian, Hans, Knud og Dirk som ikke ønsker valg) Knud vælges for 1 år, Kristian, Hans og den nye vælges for 2 år.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen og Benjamin Asmussen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen​suppleant )

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 15. oktober 2020)

13. Eventuelt

Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. (samt 1 øl og 1 dram) på foreningens regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30, tilmelding til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22 senest den 15. oktober efter først til mølle princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536