Foreningsnyt​

Referat af generalforsamling i Stilling Jagtforening den 25. oktober 2018 kl. 19.30 i Jægerhuset.

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent

2.​Formandens beretning

3.​Udvalgenes beretning

4.​Regnskab

5.​Indkomne forslag

6.​Fastsættelse af kontingent

7.​Valg af formand

8.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.​Valg af bestyrelsessuppleanter

10.​Valg af revisor og revisorsuppleant

11.​Valg af udvalg

12.​Fighterpokalen

13.​Eventuelt

Referat:

1.​Valg af dirigent

Kaj bød velkommen til årets generalforsamling.

Arnold Hansen blev forslået som dirigent og valgt.

Arnold konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

2.​Formandens beretning

Kaj Rye aflagde beretning om foreningens virke de forgangne år.

Der er nu 322 medlemmer mod 338 for et år siden, vi må alle gøre en indsats på at tiltrække og fastholde medlemmer. Der er møde i Jagtens Hus den 23. november om strukturdebatten.

I det forløbne år har vi haft følgende arrangementer; vildtbanko, gløgg og hornmusik, køb/salg og film, besøg af Anders Hatting med foredrag om genladning, trofæaften, besøg hos storvildtjæger Henning Mathiasen, bukkemorgenkaffe, familiedag med besøg af Falke- og ugleshow, skydning hos Anders, foredrag om mårhunde, hvor der blev nedsat en mårhundegruppe i Skanderborg Kommune samt endelig vildt og vin med dejlig mad.

Den nystiftede mårhundegruppe har oprettet 2 Facebookgrupper, den ene for alle interesserede og den anden for dem der indgår i koordinering af arbejdet. Hørning, Skanderborg, Jagtfællesudvalget og Stilling Jagtforening har hver bevilliget 10.000 kr. til arbejdet, pengene udbetales i takt med at der indkøbes udstyr m.v. Jægerforbundet har støttet med 6.000 kr., vi håber de øvrige jagtforeninger i Skanderborg Kommune vil give et bidrag også.

Kommunen har i både 2018 0g 2019 afvist at bevillige midler til bekæmpelsen.

Kaj udtrykte stor tak til bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer og hjælpere for deres indsats, uden dem var der ingen Stilling Jagtforening.

Beretningen blev godkendt.

3.​Udvalgenes beretning:

Hundeudvalg, Preben Thomsen:

Udvalget havde opstartsmøde i januar. Her blev diskuteret fordeling af instruktører, tvunget medlemskab, pris for deltagelse, Harlev dyst og holdinddeling.

Før start på træning blev afholdt et møde for nye hundeejere, her ville man forsøge at klæde nye hundeførere bedre på til træningen derhjemme, der var desværre ikke ret mange deltagere, så der må reklameres mere næste år.

Lige inden start på dressurtræningen var en arbejdsdag hvor der blev beskåret træer m.v., så arealerne var klar til sæsonen.

Der var indskrivning den 26. marts og herefter træning hver mandag. Der mødte meget få op til indskrivningen, men det lå i påskeugen. Vi endte dog ud med godt 30 deltagere og det var passende til vores 4 instruktører. Dressurtræningen forløb uden problemer og blev afsluttet med en prøve den 4. juni, her deltog 21 hunde.

Den 29. maj var der Harlev Dyst på Harlev arealer. Desværre var der ikke ret mange deltagere fra Stilling og vi måtte se at Harlev løb med alle pokalerne, både samlet, unghunde og åben klasse.

Fra 11. juni og 6 uger frem var der sommertræning, der mødte mellem 4 og 10 deltagere op, de meget varme dage har nok holdt nogen hjemme. Vores vandhul var en lang periode fyldt med alger og stoppede for vandarbejdet.

I august var der apporteringstræning og hundeintroduktion, der kom kun 2 deltagere til introduktionen selvom der var sendt invitationer til naboforeningerne. I løbet af måneden blev vandhullet igen brugbart.

Der blev afsluttet med den lille apporteringsprøve, hvor 10 hunde bestod.

Preben takkede alle der havde hjulpet i løbet af sæsonen med stort og småt.

Ole Kidmose kom med et par tilføjelser til beretningen. Sidste år havde vi gravet et lille vandhul, men i forbindelse udvidelse af motorvejen blev et drænrør repareret og hullet lukket. Kommunen ville se på et sted til et nyt vandhul. Der er pt. udpeget 3 områder hvor det er muligt. Vi skal selv stå for udgravning et nyt vandhul.

Flugtskydningsudvalg, Susanne Rye:

Skydevognene er brugt til elevskydningerne, skydningen hos Anders og få udlejninger. Der er mulighed for at leje en eller flere maskiner, vi råder over vognen med nikkedukken på samt 2 små maskiner.

Jagthornsudvalg, Kaj Rye:

Der er 9 deltagere i år inkl. Kristian. Nogle møder mere stabilt end andre. Gruppen har været ud til et par arrangementer i årets løb og den deltog i duelighedsprøven og bestod.

Riffeludvalget, Gert Nielsen:

Der har været de sædvanlige arrangementer, Nr. Snede, Allingåbro og Ørre. Der har været god tilslutning til Skibby men Allingåbro droppes i 2019.

Kræfterne lægges i stedet på at hjælpe i Skibby og leje banen nogle gange hvis muligt.

Jagttegnsudvalget, Arnold Hansen:

Der var 10 elever i vinter, 2 opnåede ikke våbenkursus og kunne derfor ikke gå op til jagtprøven. En enkelt har vi ikke hørt fra, men de øvrige har bestået jagtprøven.

Fremmødet har generelt været godt selvom det er tørt stof. Der var 60 år mellem den yngste og den ældste elev.

Den del omkring jagt, vi tidligere har kaldt tradition og uskrevne love, er nu blevet til stof, hvori man kan få spørgsmål til prøven.

Der er stort pres på den traditionelle måde at afholde jagtegnskursus på, fra korte weekend kurser hvor der er ”beståelsesgaranti”. Prisen på disse kurser er dobbelt i forhold til vores. Er man gearet til at komme alt stof igennem på 2 uger, er det en god mulighed, men mange ved ikke hvor omfattende stoffet er og det giver utilfredshed. Vi forsætter den nuværende undervisningsform.

Undervisningen forløb planmæssigt.

Arnold takkede Anders, Susanne og Kaj for lån af areal og hjælp ved de 3 elevskydninger.

Arnold fortalte om en del jagttider, hvor der er sket ændringer. Samtidig er det stadig lidt rodet med de mange forskellige lokale jagttider på kronvildt.

Ungdomsudvalget, Kristian Lejbøl:

Der har ikke været nogen aktiviteter i året, jagterne afholdes af jagtudvalget og her er der jævnligt unge medlemmer med. Er der nogen som vil være med eller med til at arrangere noget så kontakt Kristian.

Jagtudvalget, Kaj Rye:

Fra Stilling er der Karl, Dirk, Stefan, Kristian og Kaj. Udbyttet af de afholdte jagter indtil videre er ret begrænset. Ved rågereguleringerne er skudt godt 900 råger, hvilket er rimelig godt. Skoven sprang tidligt ud, men der var givet tilladelse til brug af hurtigere/kraftigere ammunition, det gav lidt større mulighed for træf i høje træer.

Der er ikke nogen nye tiltag, men jagtfællesudvalget har støttet mårhundegruppen med 10.000 kr.

Båden kan lejes for 200 kr. pr. dag med motor. Båden lejes hos Kaj.

Næste jagt er den 10. november med udgangspunkt i Stilling. Det er den grønne jagt som er en traditionel heldagsjagt. Jagten i januar er med gule ærter. Alle må gerne tilmelde sig jagterne i Hørning. Der er ofte mangel på hunde til jagterne.

Der blev spurgt til den gamle voliere ved Døjsø som burde fjernes. Skanderborg har lovet at fjerne den.

Der blev spurgt til hvor meget der skydes på rågereguleringen og fællesjagterne, eventuelt lidt info på Facebook.

Alle udvalgsberetninger blev godkendt.

4.​Regnskab

Susanne Rye gennemgik regnskabet som udviser et underskud på 17.375,31 kr., hvilket primært skyldes uddannelse af instruktører og kurstab på aktier. En del af udgifterne til uddannelse gives som tilskud fra Skanderborg Kommune det kommende år.

5.​Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag

6.​Fastsættelse af kontingent

Kontingentet foreslås uændret og det er vedtaget.

7.​Valg af formand

Kaj Rye blev genvalgt

8.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kristian, Knud, Dirk og Stefan er på valg. Stefan holder og Karl stopper også. Bestyrelsen forslår at vi fremover er 7 bestyrelsesmedlemmer og foreslår Hans Mortensen som nyt medlem. Kristian, Knud og Dirk blev genvalgt og Hans blev nyvalgt.

Som afgående bestyrelsesmedlem blev Karl takket for arbejdet og fik et par flasker vin.

9.​Valg af bestyrelsessuppleanter

Anders Sørensen blev genvalgt Benjamin Asmussen blev valgt.

10.​Valg af revisor og revisorsuppleant

Ingvard blev genvalgt som revisor og Gert genvalgt som suppleant.

11.​Valg af udvalg

Bestyrelsen/udvalg har bemyndigelse til at supplere sig ved behov.

Benjamin Asmussen træder ind i ungdomsudvalget sammen med Kristian.

12.​Fighterpokalen

Årets fighterpokal går til Anders Sørensen, pokalen vil blive overrakt på næste bestyrelsesmøde såfremt Anders kan deltage.

13.​Eventuelt

Hans spurgte til muligheden for at skyde lidt lerduer i forbindelse med elevskydningerne, vi overvejer.

Informationer ønskes udsendt via SMS.

Kaj takkede for fremmødet og god ro og orden.

Foreningen var herefter vært ved kaffe og en franskbrød.

Referent: Susanne Rye


Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536