Foreningsnyt​

Generalforsamling 2020 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. oktober 2020)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye ønsker ikke genvalg. Ny formand skal vælges)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Kristian, Hans, Knud og Dirk som ikke ønsker valg) Knud vælges for 1 år, Kristian, Hans og den nye vælges for 2 år.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen og Benjamin Asmussen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen​suppleant )

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 15. oktober 2020)

13. Eventuelt

Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. (samt 1 øl og 1 dram) på foreningens regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30, tilmelding til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22 senest den 15. oktober efter først til mølle princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne


Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536