Foreningsnyt​

Generalforsamling 2021 i Stilling Jagtforening Torsdag den 28. oktober 2021, kl. 19.30 i Jægerhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 14. oktober 2021) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand (ikke på valg) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Knud Johansen, Lars Nielsen og Susanne Rye Laursen) 9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Dirk Andersen og Helle Hansen) 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant) 11. Valg af udvalg 12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 14. oktober 2021) 13. Eventuelt Kl. 18.30 giver foreningen en bid mad. Tilmelding til Morten Jacobsen på tlf. 93 99 05 91 senest den 23. oktober 2021. På bestyrelsens vegne

Stilling Jagtforening Side | 1 / 5 REFERAT Generalforsamling torsdag 24. juni 2021; kl. 19:00 – 21:00 i klubhuset Dagsorden annonceret i klubbladet marts 2021: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Valg af udvalgsmedlemmer 11. Fighterpokalen og tak til øvrige afgående frivillige 12. Eventuelt Referat fra forsamlingen Deltagere: I alt 27 stemme berettigede medlemmer var mødt frem. 1. Valg af dirigent Kaj Rye blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning Den konstituerede formands beretning blev godkendt med applaus. 3. Udvalgenes beretning a. Hundeudvalget – Preben K. Thomsen/Ole Kidmose Jensen/Anders Chr. Sørensen/Susanne Rye Laursen Ole fremlagde beretning fra udvalget 25 deltagere fra start til slut. Pokaler udleveres til vinder og aktivitetsformanden sørger for gravering af navne for at undgå en masse bøvl. b. Aktivitetsudvalget Kristian Lejbøl fremlagde beretning fra udvalget under formandens beretning. c. Flugtskydning Stilling Jagtforening Side | 2 / 5 Susanne Rye Laursen fremlagde beretning fra udvalget. Skydevognen har været udlejet en enkelt gang. Skydning hos Anders i august er næste større arrangement d. Jagthornsudvalget – Kaj Rye Petersen/Lars Balle Kaj Rye Petersen fremlagde beretning fra udvalget. I alt er der 8 deltagere i aktiviteten. e. Jagttegnsudvalget Arnolds Hansen fremlagde beretning fra udvalget for perioden 2019 – 2021: Af gode grunde skal jeg starte med jagttegnskurset 2019-20, hvor der var 8 elever. Alt forløb planmæssigt til onsdag den 11. marts, hvor Danmark dagen efter lukkede ned på grund af Corona. Allerede den følgende onsdag var fjernundervisning over nettet op at stå. Det blev taget godt imod af alle. Tiden gik sin skæve gang. Der kom lidt tumult omkring afviklingen af jagtprøverne, men Naturstyrelsen fik endelig meldt ud hvordan det kunne foregå. Mit jagttegnshold på Risskov skole kom aldrig i gang igen efter nedlukningen den 12. marts. Det gik udmærket med undervisningen over nettet på mandage og onsdagene, men da vi skulle udenfor, var det var umuligt at få adgang til udendørs arealer, hvor vi kunne øve afstande og våbenhåndtering. Undervisningen her i Jægerhuset forløb over alt forventning, så jeg spurgte Kaj om jeg måtte invitere mine elever fra Risskov skole. De var alle medlem af Stilling Jagtforening. På kort tid var formaliteterne i orden, aftenskolen var glade for at der nu var en tilfredsstillende løsning for at færdiguddanne deres kursister. Alt faldt hurtigt på plads, og kurset blev færdiggjort, dels over nettet, og dels på terrassen ved Jægerhytten. Der var aktivitet både mandage og onsdage. På grund af Naturstyrelsen var jagtprøverne udsat en måned, og vi valgte at fortsætte kurset, til jagtprøverne begyndte. Jagtprøverne gik som sædvanlig godt, især for de elever der meldte sig til de første jagtprøver der blev afholdt, hvilket er meget naturligt. Desværre var det ikke muligt for 4 af de nu 17 elever at komme til jagtprøven. Den sidste elev var til jagtprøve i oktober 2020, og bestod. I december 2020 startede jeg op igen med et nyt hold. I Stilling Jagtforening gik alt efter planen. Men mandagsundervisning for aftenskolen blev bremset af Corona restriktioner. Efter aftale med aftenskolen, blev holdene slået sammen til i alt 20 elever. Stilling Jagtforening Side | 3 / 5 Vi fulgte naturligvis alle regler og retningslinjer, der løbende blev tilrettet kursusforløbet. Der skal være en kursusbeskrivelse tilgængelig, det var der også. Hver gang den blev tilrettet, fik eleverne en mail med den nye udgave, og senere også de nye regler for at mødes: Vi startede kurset helt på normal vis, med at mødes 2 gange i december her i Jægerhytten. I det nye år var der teori over nettet, med samme emner mandag og den følgende onsdag. De aftener forløb planmæssigt. Torsdag den 11. marts 2021 åbnede Danmark lidt op og vi kunne mødes. Kl. 17,00 kom de elever der kunne til afstandsbedømmelse og våbenhåndtering ved Jægerhytten. Det var en succes, og blev gentaget lørdag formiddag ugen efter. Endelig kunne vi være sammen ude, fysisk nærvær og undervisning kunne begynde i Jægerhytten på onsdage. 1. hold blev undervist fra kl. 16,00 til 18,45, og 2. hold fra kl. 19,00 til kl. 21,45. Vi sluttede af med at sidde ude, alle 16 elever og undertegnede. Stor tak til disse 16 elever. Sikke et kursusforløb, gang på gang blev undervisningen ændret pga. Corona restriktioner. Alle var smidige, og alle gjorde hver noget særligt, for at der blev plads til alle. Mange tak for det. Jeg vil slutte af med at takke Anders, Susanne og Knud for deres medvirken til, at dette jagttegnskursus kunne afsluttes, på en for eleverne fornuftig måde. Og tak til Kaj Rye Petersen for rigtigt godt samarbejde gennem årene. Knæk og bræk til dig. Fra forsamlingen lød en stor tak for et en stor indsats igennem flere år. f. Riffeludvalget – Gert Nielsen/Kaj Bjerregaard/Dirk B. Andersen/Knud Johansen Gert Nielsen fremlagde beretning fra udvalget. a. Skydning i august 2020 i Nørre Snede – velbesøgt. b. Hevring jagtfeltskydning – fint stævne med fuld booking begge dage. c. Planlægges: Ørre 11/9 - hjortepokalen g. Jagtudvalget - Dirk B. Andersen/Kaj Rye Petersen/Kaj Bjerregaard/Stefan Bjerregaard/Kristian Lejbøl/Hans Mortensen Kaj Rye Petersen fremlagde beretning fra udvalget. Jagtsæson 2019 / 2020 / 2021 a. Rågeregulering 2021 – i alt blev skudt 1358 råger i Skanderborg. b. 4 StK råvildt blev skudt i sidste jagtsæson. Detaljerne fremgår af klubbladet. c. Ny jagtaftale etableret for 2021 – 2026 – detaljer i aftalen findes på hjemmesiden. Stilling Jagtforening Side | 4 / 5 h. Ungdomsudvalget – Kristian Lejbøl/Benjamin Asmussen Kristian Lejbøl fremlagde beretning fra udvalget. Et ”sovende” udvalg da ingen unge har meldt sig til deltagelse. Ingen aktiviteter under dette udvalg i det forgangne år. 4. Regnskab Det reviderede regnskab blev udleveret og gennemgået af Susanne Ry Laursen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 5. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent Foreslås som nuværende kr. 175 - for alle aktiviteter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 7. Valg af formand Der var opstillet 2 formandskandidater – Morten Jacobsen og Kristian. Lejbøl. Valget blev gennemført som skriftlig afstemning. Der blev afgivet i alt 26 stemmer fordelt som følger: Morten Jacobsen – 20 stemmer Kristian Lejbøl – 5 stemmer Ugyldige stemmer – 1 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Der var kun opstillet det antal bestyrelsesmedlemmer som skulle vælges. Følgende blev valgt for angivne perioder: a. Jan Gustavsen – nyvalg for en toårig periode b. Anders Chr. Sørensen – genvalg (indtrådt som suppleant i 2020) – valgt for en toårig periode c. Kristian Lejbøl – genvalg for en toårig periode d. Knud Johansen – genvalg for en etårig periode 9. Valg af bestyrelsessuppleanter a. 1. suppleant - Dirk B. Andersen – ny valgt b. 2. suppleant - Helle Hansen – ny valgt Stilling Jagtforening Side | 5 / 5 10. Valg af revisor og revisorsuppleant a. Ingvard Pedersen – genvalgt b. Gert Nielsen – genvalgt 11. Valg af udvalgsmedlemmer a. Udvalgene vælges ikke på generalforsamlingen, men supplerer sig selv hvilket er den hidtidige praksis. 12. Fighterpokalen og tak til afgående bestyrelsesmedlemmer. Fighter Pokalen blev tildelt Kaj Rye Petersen for den store indsats som formand for foreningen igennem 12 år. Dirk fik et par gode flasker vin som tak for indsatsen i bestyrelsen. Dirk fortsætter som suppleant og medlem i Riffeludvalget. Hans får senere et par gode flasker vin som tak for indsatsen i bestyrelsen da han ikke var til stede på mødet. Arnold fik et par gode flasker vin som stor tak for den mangeårige indsats som foreningens jagttegnslærer. Indsatsen har igennem årene bidraget med rigtig mange nye medlemmer til foreningen. 13. Eventuelt Som afslutning blev det fra flere medlemmer opfordret til at vi sammen skaber en forening som kan rumme de mange aktiviteter vi har etableret og etablerer nye aktiviteter som interesserer vores medlemmer. Tak til Kaj Rye Petersen for at varetage dirigentjobbet under forsamlingen. Referent: Knud Johansen

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951